Vedtægter

§ 1

Foreningens navn er “Dansk Friluftsliv”. Det er en landsdækkende forening for interesserede i vejledning i natur- og friluftsliv.

§ 2

Foreningens formål er at skabe, udbygge og vedligeholde kontakter mellem personer, der arbejder med vejledning og undervisning i natur- og friluftsliv.
Foreningen skal arbejde på at styrke dansk naturoplysnings- og friluftslivstraditioner i samarbejde med vore nordiske nabolande med det formål at skabe harmoni mellem menneske og natur såvel som mennesker imellem.

§ 3

Som medlem kan optages enkeltpersoner, organisationer, institutioner eller lignende.
Indmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.

§ 4

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen.
I tilfælde af kontingentrestance slettes man automatisk som medlem.

§ 5

Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den årlige generalforsamling, og det skal betales inden for regnskabsåret, som følger kalenderåret.

§ 6

Årsmødet er den øverste myndighed i alle spørgsmål vedrørende foreningen og dennes ledelse.
Ordinært årsmøde afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 4 ugers varsel.
Man kan blive udnævnt til æresmedlem i foreningen, efter indstilling fra bestyrelsen og vedtagelse på årsmødet. Kriteriet for dette medlemskab er alene op til årsmødets godkendelse, og et æresmedlem er kontingentfritaget.
Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødets afholdelse.
Stemmeret har alle, som har været medlem af foreningen i de sidste 3 måneder før årsmødet, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Hvert medlemskab giver ret til én stemme.
Årsmødet er tilgængeligt for alle interesserede.

§ 7

 1. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal omfatte følgende punkter:
 2. Valg af dirigent og referent.
 3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent.
 6. Behandling af eventuelt indkomne forslag.
 7. Valg af bestyrelse.
 8. Valg af suppleant.
 9. Valg af 2 revisorer.
 10. Valg af revisorsuppleant.
 11. Eventuelt.

§ 8

Ekstraordinært årsmøde kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 10 stemmeberettigede medlemmer skriftligt indgiver begæring herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal årsmødet afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen – med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

§ 9

Til at lede forhandlingerne vælger årsmødet en dirigent, der helst ikke må være medlem af bestyrelsen.
Årsmødets beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Et referat af forhandlingerne skrives ned og publiceres i førstkommende nummer af Dansk Friluftsliv.

§ 10

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 6 personer, der repræsenterer foreningen i alle forhold.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og en bladansvarlig.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en 2-årig periode, sådan at der hvert år er 3 medlemmer på valg. Suppleanter og revisorer vælges for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.
Kun personlige medlemmer er valgbare til bestyrelsen.
Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb suppleres bestyrelsen med suppleanten.

§ 11

Bestyrelsen konstituerer sig hurtigst muligt – dog senest på førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Der føres referat over bestyrelsens forhandlinger og beslutninger.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 12

Foreningen kan kun opløses på et i dette øjemed særlig indkaldt årsmøde.
Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på 2 på hinanden følgende årsmøder stemmer for opløsningen.
Mellem disse 2 årsmøder skal der gå mindst 14 dage og højst en måned.
Foreningens aktiver skal afvikles i overensstemmelse med foreningens formål, eventuelt efter forslag fra den afgående bestyrelse.

Foreningen er stiftet lørdag d.17 januar 1987 på den Jydske Idrætshøjskole i Vejle.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *